Hjortejakt!

Det er fri kvote inntil annet blir opplyst!

2020.10.14
________________________________________________
 

Årsmøte er avholdt,
se oppdaterte priser og regler

2020.07.19

_________________________________________________

Årsmøteinnkalling!

Styret i Vest Torpa Grunneierlag SA innkaller til årsmøte for lagets
medlemmer 25.06 kl: 19:00 på Skogtun.
Vanlige årsmøtesaker.
Se saksdokumenter her...

Vel møtt. Styret!

2020.06.08

________________________________________________

Utlysing av jakt 2020 for innenbygds!

Jaktkort for rådyrbukk kjøpes direkte fra grunneierlagets
leder innen 10.august.
Jaktkort for rådyr og hjort tildeles etter søknad,
-søknadsfrist 20.august.
Nødvendig dokumentasjon skal vedlegges søknader
og forevises ved kjøp av kort for rådyrbukk.
Jaktkort på rådyrbukk og hjort er forbeholdt
innenbygdsboende og grunneiere.
Jaktkort for småvilt selges på Joker Vest-Torpa.

Trykk her for mer informasjon om tider, priser, regler osv...
Styret tar forbehold om at priser, regler og jakttider
godkjennes av forestående årsmøte.
 
2020.05.24

___________________________________________

Årsmøte 12.03.2020 utsatt!!!

Møtet utsettet iht. retningslinjer fra helsedirektoratet og
kommunen vedrørende smittefare av corona virus.
Ny innkalling kommer
 
2020.03.12
____________________________________________
 

Årsmøteinnkalling!

Styret i Vest Torpa Grunneierlag SA innkaller til årsmøte for lagets
medlemmer 12.03 kl: 19:00 på Lundmoen.
Vanlige årsmøtesaker. Saksdokumenter legges ut på
lagets hjemmeside https://www.vtgrunneierlag.com/ innen 08.03.

Vel møtt. Styret!

2020.02.19
_____________________________________________

Kvote hjortejakt 2019.

Det settes fri hjortekvote i 2019, men styret forbeholder
seg retten til å begrense avskyting utover i jakta om det blir behov.
 
Jegere ønskes lykke til!
 
2019.08.28
_____________________________________________
 

Elgjakt i Kjøljulia.

Elgjakta i Kjøljulia er nå satt bort for kommende
treårsperiode 2019-2021.
Styret takker for meget stor innteresse og mange søkere.

2019.07.11
______________________________________________

Utlysning av elgjakt i Kjøljulia.

Vest Torpa grunneierlag består av ca. 72 000 daa og ligger i Nordre Land.
Grunneierlaget er delt opp i 4 elgterreng og det felles årlig
ca. 32-34 elger totalt.
Siste to årene har fellingsprosenten vært på ca. 97% og
bestanden betegnes som meget god.
Det er også en bestand av hjort og de siste årene har
det blitt skutt fra 3 til 11 hjorter pr. år innenfor
lagets grenser.
2019 er tredje året i femårsplanen og
denne kan leses her..
 
Kjøljulia har et areal på ca. 18 000 - 20 000 daa.
I stor grad skogsterreng med høyde
fra 300 moh til 830 moh.
Noe myrområder, særlig i vestre del.
Grenser til innmark og jorder mot bygda.
Se kart her... (Grenser kan endres i kontraktsperioden)
 
-Gjelder for tre år, fom. 2019. tom. 2021.
-4-8 medlemmer på laget.
-Kvote ikke fastsatt, men sansynligvis 6-8elger i første
 kontraktsår.
-Innbetaling av forskudd pr. elg: 7 000 pr. voksen,
 4 500,- pr. smådyr og 3 500,- pr. kalv.
 Beløp trekkes fra skutte dyr. Priser er + mva. og kan
 endres i kontraktsperioden.(Se kontrakt her...)
-Tilleggsdyr kan tildeles av styret når det er behov for
 økt uttak. 
-Felling av hjort innenfor en totalkvote i grunneierlaget.
-Jakttid 2019, 25/09 - 15/12. (Dette blir besluttet på
 årsmøte og kan endres andre og tredje år i
 kontraksperioden.)
-Innenbygds og utenbygds har lik priorotet ved søknad.
-Anbud pr. kg. og minstepris er satt til 70,- kr. + mva.
 og fellingsavgift.
-Prisregulering i andre- og tredje kontraktsår
 iht. konsumprisindeks.
-Tildeling  i juli og kontraktsignering august/september
-Krav om saurenbevis på alle hunder som skal benyttes.
-Krav om tilgang til godkjent ettersøksekvipasje.
-Styret kan forkaste eller godta et hvert anbud.
 
Se ellers regler for jakt her...
Se kontrakt her...
Se kart her...
 
Søknad med navn på jaktlagets medlemmer og
anbudspris + mva. og fellingsavgift sendes til:
Per Ole Lunde
Vest Torprunden 91
2870 Dokka
pol-lund@online.no
 
Anbudsfrist 09.07.2019
 
 
Annonse i OA 24.06.2019:
 
2019.06.22
_____________________________________________
 

 

Hjortekvote 2020:

Samme som 2019.
Fri avskyting innen
det blir opplyst om annet.

 

Oppdatert 19.07.2020

Skuddpremier 2020:

-Mår kr 300
-Rev kr 300
-Mink kr 100
Vises til:
Bjørn Ruud

Tlf 453 97 277